Download Graph Graph 4.4.2
Pomoću ovog programa možete crtati grafove raznih matematičkih funkcija u kordinatnom sustavu