Download Daphne Daphne 2.04
Daphne je malena aplikacija za zatvaranje, kontroliranje i isparavljanje grešaka u windows procesima.